รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2นางกอบขวัญ แดงบำรุง 074258216 
101วัดคูหาใน(พระครูยอดอุปถัมภ์)นางสิรินทร์ธนัญ อัณณพิสิษฐ์ 074430240 
102วัดไทรใหญ่นางวารี แก้วเรือง 074432312 
103วัดจังโหลน    
104ชุมชนบ้านโคกค่ายนางกัลยวรรธน์ จันทร์รัตน์ 074432313 
106บ้านควนขันนางเต็มศิริ บุญชูช่วย 017386171 
108สำนักสงฆ์ศรีวิชัยนายเลิศ สุขเกษม 074210530 
109วัดเจริญภูผา  074430333 
110บ้านทุ่งมะขาม    
111บ้านกำแพงเพชรนายจรัสพร ลางคุลเกษตริน 074389196 
112บ้านลานควาย  074388068 
113บ้านท่ามะปราง  074269221 
114บ้านเนินนิมิตนางวิไลวรรณ์ มณีรักษ์ 074300227 
115บ้านพรุพ้อนายกันตพงษ์ สีบัว 048622073 
116บ้านควนสะตอ  074389198 
117นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ  074584100 
118วัดรัตนวราราม  016766249 
119ชุมชนบ้านนาสีทองนางสาวกนกวรรณ เขียวนุ้ย 074389195 
120บ้านคลองกั่วนายดลรอศักร์ ยะโกบ 074329110 
121บ้านเขาพระ  0864803449 
122บ้านคลองเขาล้อนนางสาวภัทรนันท์ พันธุรัตน์ 097361886 
123บ้านควนดินแดงนายชัยกฎ พรหมอินทร์ 074388087 
124บ้านนาลึก  074388216 
125บ้านทุ่งคมบาง    
126บ้านเขารักเกียรติ  074426848 
127บ้านห้วยโอนนายประดิษฐ์ คชสวัสดิ์   
128บ้านควนนา  098782586 
129บ้านคลองต่อ(ทวีรัตน์อุปถัมภ์)นายอนันต์ หวันอาหลี 074300171 
130บ้านห้วยสมบูรณ์  074498643 
131บ้านม่วง  074269106 
132วัดทุ่งคานางสุพรรณี เจริญมาก 074388162 
133บ้านชายคลอง  074389197 
134บ้านปลายละหาน  074395293 
201วัดควนเนียงนายเอกศักดิ์ ดวงภักดี 074291088 
202บ้านไร่  074210930 
203วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘นางสาวฉารีฝ๊ะ หมัดอะดั้ม 074291686 
205บ้านคลองปอม  074471036 
206ทุ่งปรือพิทยาคม  074295230 
207วัดเทพชุมนุมนางสาวอัฐภรณ์ สุทธินวล 074210892 
208บ้านโปะหมอ(พรหมเทพราษฎร์บำรุง)นางดวงรัตน์ วงศ์สว่างศิริ 074210787 
209บ้านทุ่งงาย(วรรณกาลราษฎร์อุทิศ)  074201100 
210เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)นางสาวอริณชาภัทร์ ชูทอง 074211295 
211บ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)นางณัชชา บุญสิริธนา 074210876 
213วัดพรุเตาะนายชนกนันท์ พะสุโร 074219188 
214บ้านทุ่งใหญ่  074213235 
215ชุมชนบ้านน้ำน้อยนางเยาวพา นุ่มคง 074211589 
216วัดเขากลอยนายสุริยศักดิ์ ไชยกูล 074375175 
217วัดท่านางหอม(อุดมสาธุกิจอุปถัมภ์)  074550244 
218วัดแม่เตย  074375110 
219ท่าจีนอุดมวิทยานางปัณฑินา ชะตารัตน์ 074334697 
220วัดท่าข้าม    
221วัดหินเกลี้ยงนางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอื้อม 074375116 
222วัดศรีษะคีรี  074218966 
223วัดดอน  074470058 
224บ้านเกาะนก  074470045 
225บ้านควนนายมิตร บิลโส๊ะ 074470101 
226วัดบางลึก  074422302 
227บ้านใต้นายกษิดิ์เดช เหมมัน 074470099 
228วัดชลธารประสิทธิ์  074470046 
229วัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑นางสาวอรพินท์ นวลบุญ 074474266 
230บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)  074234449 
231บ้านบางแฟบนายอุศมาน หลีสันมะหมัด 074360384 
232บ้านบึงพิชัย(ทับทองอุทิศจิตโต)นางเยาวดี มงคลสิริตระกูล 074250033 
233วัดโคกสมานคุณนางสาวจิราพิชญ์ ขวัญพรหม 074254378 
234บ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)นางเรวดี เชาวนาสัย 074556181 
235วัดม่วงค่อมนายวิสูตร หนูอุไร 074472286 
236วัดหูแร่นางประภา อัครพงศ์พันธุ์ 074434831 
237บ้านวังพานายทรงพล อารมณ์เย็น 074318743 
238บ้านฉลุงนายเสวียง มูลติไชย 074398234 
239บ้านนาแสน  074472162 
240บ้านทุ่งเลียบ  074250979 
241บ้านท่าหมอไชย  074325571 
242บ้านหินผุด  074472057 
243บ้านทุ่งตำเสานายรัฐเขต ณนคร 074300207 
244รักเมืองไทย ๖ บ้านโตนงาช้าง(เผียนประชาอุปถัมภ์)  074422121 
245วัดเจริญราษฎร์  074390100 
246วัดคลองแหนายอานัส สินเบญจพงศ์ 074246486 
247บ้านทุ่งน้ำนางสาววนัสนันทน์ สินเบญจพงศ์ 074470122 
248บ้านหนองนายขุ้ย  074427200 
249บ้านเกาะหมีนายวิโรจน์ จรสิทธิ์ 074212165 
250บ้านท่าไทรนางนาตยา อดิศัยนิกร 0864803363 
251วัดท่าแซ  074362445 
301วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา)นายประเสริฐ ชูนุ้ย 074386011 
302บ้านควนเนียงนางสาวอรณิชชา ไชยพูล 074386446 
303บ้านยางงาม  074325773 
304บ้านควนเนียงในนายณัฐพล ยอดจันทร์ 074386010 
305บ้านหนองปลิง  074300258 
306บ้านควนโสนางนิศารัตน์ ไชยวรณ์ 074286355 
307บ้านห้วยลึกนางสาวนวพร จุทอง 074269044 
308บ้านบ่อหว้า  074325227 
309บ้านหัวปาบนายกิบลี ใบเต้ 074269055 
310บ้านกรอบนางสาวสาริศา บริเพชร์ 074268359 
311วัดท่าหยี  074320228 
312บ้านหัวไทร  074269051 
313วัดปากจ่า  074320262 
314วัดโพธิธรรมาราม  074386042 
315วัดบางทีงนางสุณิสา นกแก้ว 074328151 
316บ้านบางเหรียง  019908953 
317บ้านคลองคล้า  074300223 
318บ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์)  074300222 
319บ้านเกาะใหญ่  090293050 
320บ้านคลองช้าง    
322บ้านหน้าควนนางจิตตินันท์ พัสระ 074300101 
402บ้านบางกล่ำ  074328306 
404วัดนารังนกนายทนงศักดิ์ พอดี 074470184 
406บ้านยวนยาง    
407บ้านหนองม่วงนางเพียงใจ สุขศรีสังข์ 074328337 
408บ้านหารนางสาวณัฐกฤตา ขวัญแก้ว 074384145 
409บ้านโคกเมานายอาจินต์ สุขศรีสังข์ 074252273 
410บ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ ๒)นายสมสุข เพชรกาญจน์ 074360327 
411วัดเนินพิชัยนายไพจิตร์ จิตต์โสภณ 074457187 
412บ้านดินลาน(เรียงอุทิศ)นางสาวศุทธิดา ทองชอุ่ม 074554152 
413บ้านป่ายางนายทรงยศ เพชรกาญจน์ 074212209 
414บ้านยางงาม  019634630 
415วัดท่าช้าง  074447708 
501บ้านหน้าวัดโพธิ์นางกาญดาร์ สงดวง 074251809 
502บ้านคลองหอยโข่งนายอำนวย สุวรรณชาตรี 074473029 
503วัดเลียบนางสายวารุณ คงทอง 074473360 
504บ้านต้นส้านนางเบญจมาศ ณรงค์กูล 074251667 
505บ้านควนกบนางเกษสุดา ฉิมล่องดำ 017484726 
506บ้านเก่าร้าง  074325414 
507วัดโคกม่วงนางชวิศา อินทเรือง 074250077 
508บ้านปลักคล้านายธนา ทองคโชค 074242224 
509วัดปรางแก้ว  074370144 
510บ้านโคกพยอมนายอนันต์ แดงเหมือน 074318427 
511วัดโคกเหรียงนางวิลาวรรณ แก่นจันทร์ 074522144 
512วัดบางศาลา  074250035