ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสนิท จินดาวงศ์วัดเทพชุมนุมเกษียณอายุราชการ2562 
2นายคำนึง ศรีสุวรรณบ้านกำแพงเพชรเกษียณอายุราชการ2562 
3นายคมจักร กันยาเทพบ้านชายคลองเกษียณอายุราชการ2562 
4นายมนัส แก้วชนะท่าจีนอุดมวิทยาเกษียณอายุราชการ2562 
5นายฉลอง พลากุลชุมชนบ้านน้ำน้อยเกษียณอายุราชการ2562 
6นายพุฒิพงศ์ แก้วหวังสกูลบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2562 
7นายณรงค์ รัตนมาลาทุ่งปรือพิทยาคมเกษียณอายุราชการ2562 
8นายกรีฑา อนุรักษ์วัดหูแร่เกษียณอายุราชการ2562 
9นายภิรมย์ สุขสวัสดิ์บ้านหารเกษียณอายุราชการ2562 
10นายสาโรจน์ อัมพรพงศ์วัดโคกเหรียงเกษียณอายุราชการ2562 
11นายเริงฤทธิ์ สังข์สรวัดม่วงค่อมเกษียณอายุราชการ2562 
12นางอรอนงค์ เกษตรสมบูรณ์บ้านทุ่งงาย(วรรณกาลราษฎร์อุทิศ)เกษียณอายุราชการ2562 
13นายศตพร เหมทานนท์ชุมชนบ้านนาสีทองเกษียณอายุราชการ2562 
14นางบุญปลอบ วรละม่อมบ้านโปะหมอ(พรหมเทพราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2562 
15นางนันท์ฤพร ทองศรีบ้านโปะหมอ(พรหมเทพราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2562 
16นางรัตนา หนูแป้นท่าจีนอุดมวิทยาเกษียณอายุราชการ2562 
17นายปราโมทย์ บุญญโสท่าจีนอุดมวิทยาเกษียณอายุราชการ2562 
18นางบุศรินทร์ เกื้อกาญจน์วัดโคกสมานคุณเกษียณอายุราชการ2562 
19นางมลิวัลย์ อารีย์สันติชัยบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)เกษียณอายุราชการ2562 
20นางมัสยา วงศ์เพชรสกุลบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)เกษียณอายุราชการ2562 
21นางจินดา มาไข่วัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑เกษียณอายุราชการ2562 
22นางสุนีย์ ทองมณีวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑เกษียณอายุราชการ2562 
23นางสุนีย์ เสมวรนนท์บ้านบางแฟบเกษียณอายุราชการ2562 
24นายภิรมย์ มีประดิษฐ์บ้านบางแฟบเกษียณอายุราชการ2562 
25นางอรพินท์ สุวรรณรัตน์บ้านบางแฟบเกษียณอายุราชการ2562 
26นางจันทิมา อินทัสโรบ้านทุ่งน้ำเกษียณอายุราชการ2562 
27นางพรรณพิศ จันทสุวรรณวัดหูแร่เกษียณอายุราชการ2562 
28นางยุพเรศ หนูฉ้งวัดหูแร่เกษียณอายุราชการ2562 
29นางยุพา ชิตมณีวัดเจริญราษฎร์เกษียณอายุราชการ2562 
30นายกระเสียง ศรประดิษฐ์วัดเจริญราษฎร์เกษียณอายุราชการ2562 
31นางดารา มีสุขศรีวัดเจริญราษฎร์เกษียณอายุราชการ2562 
32นางยินดี สุขเอียดวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘เกษียณอายุราชการ2562 
33นางสุภาภรณ์ ระสิตานนท์เสนาณรงค์วิทยา(กองทัพบกอุปถัมภ์)เกษียณอายุราชการ2562 
34นางวิรมล แก้วจันทร์วัดคลองแหเกษียณอายุราชการ2562 
35นางอมร สุวรรณชาตรีวัดคลองแหเกษียณอายุราชการ2562 
36นายมะโน อินทมะโนวัดคลองแหเกษียณอายุราชการ2562 
37นางจิรา นิติโชติบ้านเกาะนกเกษียณอายุราชการ2562 
38นางฉวีวรรณ ปาโตชุมชนบ้านน้ำน้อยเกษียณอายุราชการ2562 
39นางสาวสุรีวรรณ ชโนวรรณวัดศรีษะคีรีเกษียณอายุราชการ2562 
40นายถาวร สุขสว่างผลวัดท่าข้ามเกษียณอายุราชการ2562 
41นางบุญพา สมบูรณ์วัดแม่เตยเกษียณอายุราชการ2562 
42นายนิวล ธรรมจินโณวัดแม่เตยเกษียณอายุราชการ2562 
43นางนงเยาว์ อิ่มนวลวัดเขากลอยเกษียณอายุราชการ2562 
44นางพรศรี พลากุลวัดดอนเกษียณอายุราชการ2562 
45นายสมพร พัลวรรณวัดม่วงค่อมเกษียณอายุราชการ2562 
46นางศิริรัตน์ ทองส่งโสมบ้านทุ่งตำเสาเกษียณอายุราชการ2562 
47นางปรีดา หน่อเพ็งบ้านทุ่งงาย(วรรณกาลราษฎร์อุทิศ)เกษียณอายุราชการ2562 
48นายสุวินิต เบ็ญสะอีดบ้านเกาะหมีเกษียณอายุราชการ2562 
49นางลดาวัลลิ์ ดำรงนุกูลบ้านใต้เกษียณอายุราชการ2562 
50นายถวิล เทพกูลบ้านท่ามะปรางเกษียณอายุราชการ2562 
51นางอำนวย พันธนียะบ้านปลายละหานเกษียณอายุราชการ2562 
52นางสมพร วิจะสิกะวัดทุ่งคาเกษียณอายุราชการ2562 
53นางนิจธิอร สุขใสนิคมสร้างตนเองรัตภูมิเกษียณอายุราชการ2562 
54นางสมทรง ชุมวงค์นิคมสร้างตนเองรัตภูมิเกษียณอายุราชการ2562 
55นายกิตติศักดิ์ จันทร์จิตตะการบ้านควนนาเกษียณอายุราชการ2562 
56นางเบญจวรรณ จุลพันธ์วัดเจริญภูผาเกษียณอายุราชการ2562 
57นางสุทธญาณ์ คล้ายแก้วบ้านชายคลองเกษียณอายุราชการ2562 
58นางสวาสดิ์ ร่วมสุขบ้านพรุพ้อเกษียณอายุราชการ2562 
59นางพยอม ระดาฤทธิ์บ้านคลองกั่วเกษียณอายุราชการ2562 
60นางสุคนธ์ สุวรรณมณีบ้านควนดินแดงเกษียณอายุราชการ2562 
61นางจิยาลักษณ์ ศรีประสมบ้านบางเหรียงเกษียณอายุราชการ2562 
62นางจินตนา มากแก้วบ้านควนโสเกษียณอายุราชการ2562 
63นางอาทิชา แสงเสน่ห์บ้านกรอบเกษียณอายุราชการ2562 
64นายพีระ บุญรักษ์บ้านควนเนียงในเกษียณอายุราชการ2562 
65นางองศา ฉันทจิตบ้านควนเนียงในเกษียณอายุราชการ2562 
66นางจุรีรัตน์ กวักแก้วบ้านเกาะใหญ่เกษียณอายุราชการ2562 
67นายสุทธิรักษ์ จิตตกูลบ้านเกาะใหญ่เกษียณอายุราชการ2562 
68นายพ่วง นวลละอองบ้านคลองช้างเกษียณอายุราชการ2562 
69นางชุลี จิตราวงค์วัดบางทีงเกษียณอายุราชการ2562 
70นายจำลอง ธรรมดิษฐ์วัดท่าหยีเกษียณอายุราชการ2562 
71นายมงคล คชรัตน์บ้านหนองม่วงเกษียณอายุราชการ2562 
72นางสาวอนงค์ เจียมตระกูลบ้านดินลาน(เรียงอุทิศ)เกษียณอายุราชการ2562 
73นางวิมล ณ พัทลุงบ้านดินลาน(เรียงอุทิศ)เกษียณอายุราชการ2562 
74นางสาวอารมย์ สุขชาญบ้านบางกล่ำเกษียณอายุราชการ2562 
75นางศิริพร สุขอนันต์บ้านโคกเมาเกษียณอายุราชการ2562 
76นางปทุมกาญจน์ ศรีสุวรรณบ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ ๒)เกษียณอายุราชการ2562 
77นางจิราพร อินทรัตน์บ้านป่ายางเกษียณอายุราชการ2562 
78นางละมุน ทองวิเศษวัดเนินพิชัยเกษียณอายุราชการ2562 
79นางชฏินี แก้วมากวัดนารังนกเกษียณอายุราชการ2562 
80นางนิภา ผิวทองวัดนารังนกเกษียณอายุราชการ2562 
81นายวรสาน ใจสมุทรวัดนารังนกเกษียณอายุราชการ2562 
82นางพรทิพย์ แสงเหมือนคงวัดนารังนกเกษียณอายุราชการ2562 
83นายชัยยุทธ สมประดีบ้านหารเกษียณอายุราชการ2562 
84นายหะรินทร์ อุไรบ้านหารเกษียณอายุราชการ2562 
85นางสุจารี ด้วงเล็กบ้านหารเกษียณอายุราชการ2562 
86นางเบญจพร ทองโอบ้านหารเกษียณอายุราชการ2562 
87นางมยุรี ธรรมรักษาวัดเลียบเกษียณอายุราชการ2562 
88นางสุนี พูลเทพวัดเลียบเกษียณอายุราชการ2562 
89นางมัทนา อินทนิลบ้านต้นส้านเกษียณอายุราชการ2562 
90นางผ่องศรี เกื้อกูลบ้านหน้าวัดโพธิ์เกษียณอายุราชการ2562 
91นายสมควร ขวัญรัตน์บ้านหน้าวัดโพธิ์เกษียณอายุราชการ2562 
92นางกชพรรณ ศรีอรุณพรรณราบ้านปลักคล้าเกษียณอายุราชการ2562 
93นายเทพนิยม รัตนโชเตบ้านทุ่งตำเสาเกษียณอายุราชการ2562 
94นายไพสิฐ กองสวัสดิ์วัดปรางแก้วเกษียณอายุราชการ2562