ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางปรีดา คงนวลบ้านโปะหมอ(พรหมเทพราษฎร์บำรุง)ลาออกจากราชการ 
2นายอภิชาติ จินณรัตน์บ้านท่าไทรลาออกจากราชการ 
3นายนุกูล สินนภาพรพงศ์วัดบางทีงลาออกจากราชการ 
4นางสมร ธีระกุลวัดคลองแหลาออกจากราชการ 
5นายยศ อิสรโชติบ้านคลองช้างลาออกจากราชการ